Convoy Truck Shop logo
Hírlevél
captcha
Friss kamionos hírek
hungarokamion.hu
Friss kamionos hírek
Fuvart keresel?

Adatvédelmi tájékoztató Pályázóknak

Ezüsthajó Kft.

 

Cégünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy új munkavállaló kiválasztása során folytatott adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/169. Európa Parlament és Tanács rendelete (továbbiakban: GDPR rendelet) és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

Az Ezüsthajó Kft. ezúton tájékoztatja a pályázóit és leendő munkavállalóit az általa pályázati eljárás során kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége
Ezüsthajó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7634 Pécs Szentlőrinci út 15.
Adószám: 23800478-2-02

Cégjegyzékszám: 02 09 078516
Email: adatvedelem@convoy.hu
Telefon: +36 72 325-520A pályázati eljárás menete

A pályázati eljárás két szakaszból áll.

Az első szakasz: pályázók a pályázatban megjelölt határidőig elektronikus levélben vagy postai úton küldik meg adatkezelőnek az önéletrajzukat, bizonyítványaik másolatát, adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatot. Az önéletrajznak mindenképpen tartalmaznia kell pályázó nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát. Az adatkezelési hozzájárulás nélkül beérkezett pályázatokat adatkezelő a pályázat elbírálásakor nem veszi figyelembe, azon adatokat törli. A határidő lejárta után a pályázat elbírálásában az ügyvezető, a pályázatban érintett telephely helyi munkahelyi vezetője vesz részt. Rajtuk kívül kizárólag a pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat ellátó irodavezető ismerheti meg a pályázatot. A pályázat eredményéről a pályázókat elektronikus levélben vagy levélben értesíti adatkezelő, attól függően, hogy a pályázat milyen formában érkezett meg adatkezelőhöz. A pályázat eredményeképpen ki nem választott pályázóknak az értesítő levélhez adatkezelő mellékel egy hozzájárulási nyilatkozat, mely kitöltése és a kiküldést követő naptól számított öt munkanapon belül történő visszaküldése esetén a kiválasztott pályázó alkalmatlansága esetén új munkavállaló felvétele céljából a nyilatkozattételtől számított hat hónapig kezeli. Ha a további adatkezeléshez pályázó nem járul hozzá, a kiértesítést követő naptól számított hatodik nap reggel adatkezelő törli, illetve megsemmisíti a pályázatát.

 

Az adatkezelés jogalapja, meghatározása

Az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján, a pályázók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, melyet az álláspályázat kötelező mellékletét képező hozzájárulási nyilatkozat, illetve a pályázati eljárás második szakaszában az eredményről szóló értesítéshez mellékelt hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és aláírásával tehet meg a pályázó.

 


 

Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a pályázat első szakaszában új munkavállaló felvétele, a második szakaszban a kiválasztott pályázó alkalmatlansága esetén új munkavállaló felvétele. A kezelt adatok köre: pályázó neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, önéletrajza.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre
A pályázati eljárás első szakaszában a kiértesítést követő naptól számított hatodik nap reggele, a második szakaszban a hozzájáruló nyilatkozat aláírásától számított hat hónap. Ezt követően adatkezelő törli a pályázati anyagot. Az adatok megismerésére az ügyvezető, pályázattal érintett telephely munkahelyi vezetője, irodavezető jogosult.

 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság

A tudomására jutott személyes adatokat adatkezelő harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adja át harmadik személyeknek, azokat nem teszik közzé. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a pályázók által megadott személyes adatok biztonságát az adatok tárolása során, védeni törekszik az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat elektronikus tárolás esetén jelszóval védetten merevlemezen, papír alapú tárolás esetén elzárt szekrényben őrzi adatkezelő a pályázatokat

 

A pályázók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezelő a pályázó kérésére tájékoztatást és hozzáférést ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról és adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait, felügyeleti hatósághoz fordulás jogáról, Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A pályázó bármikor jogosult adatainak helyesbítését, törlését, adatkezelés korlátozását kérni. Pályázó bármikor jogosult az adatkezelési hozzájárulását visszavonni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja

Levelezési cím: 7634 Pécs Szentlőrinci út 15.
E-mail:
adatvedelem@convoy.hu

A kérelmet vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan szíveskedjen megküldeni, vagy Adatkezelő fenn tartja magának a jogot, hogy érintett beazonosítását lehetővé tevő kérdéseket tegyen fel. A határidő a beazonosítást követő napon kezdődik.

A pályázó az Info.tv. 22. §, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve panasszal a felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a GDPR rendeket 77. cikk alapján (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., további információ: www.naih.hu).

 

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a pályázók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

 

Kelt: 2018. 05. 14.

 

 

………………………………

         Turcsi Péter Zsolt

ügyvezető

Hírlevél
captcha
Friss kamionos hírek
hungarokamion.hu
Friss kamionos hírek

"Süti" információ ezen a weboldalon

Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk. A "sütik" elfogadásával böngészője megjegyzi a megtekintett és a kosárba helyezettek termékeket is, amíg megrendelését el nem küldi. A "sütik" elfogadásának engedélyezésével ezeket a tartalmakat akkor is megjegyzi böngészője, ha azt bezárja, így oldalunk legközelebbi megnyitásakor ezeket tovább tudja használni! Azonban, ha szeretné, bármikor meg tudja változtatni a süti (cookie) beállításokat böngészőjének beállításaiban, de ebben az esetben ezek a funkciók nem működnek megfelelően. Adatainak felhasználásáról még többet megtudhat "Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatunkból ITT. Részletes "süti" (cookie) szabályzatunkat ITT olvashatja

"Tájékoztatjuk, hogy adatvédelmi tájékoztatónkat a GDPR rendeletre tekintettel módosítottuk.

A módosított tájékoztatót itt tekintheti meg: Adatvédelmi Tájékoztató